logo-tolidat.jpg
sublogo.jpg
چاپ
مشاهده در قالب PDF

زندگینامه امام خمینی

on . Posted in تولیدات ویژه - تولیدات ویژه دین ومعارف اسلامی

 negah-emam-peyman

امام خمینى از ولادت تا رحلت 

در روز بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور 1281 هجرى شمسى ( 21 سپتامپر 1902 میلادى) در شهرستان خمین  ازتوابعاستانمركزىایراندرخانوادهاىاهلعلـمو هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله علیها، روح الـلـه المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاكدان طبیعت نهاد .
او وارث سجایاى آباء و اجدادى بـود كه نسل در نسل در كار هـدایـت مردموكسبمـعارف الهى كـوشیـده انـد. پـدر بزرگـوار امام خمینـى  مرحوم آیه الـله سید مصطفى مـوسـوى از معاصریـن مرحـوم آیه الـلـه العظمـىمیرزاىشیـرازى (رض)،پـسازآنكهسالیانـى چنـد در نجف اشـرفعلـومومعارفاسلامـىرافـراگرفتهوبهدرجهاجتهـادنایل  آمـده بـود بـه ایـران بازگشت و در خمیـن ملجاء مردم و هادى آنان درامـوردینـى بـود. در حـالیكه بیـش از 5 مـاه ولادت روح الـلـه نمىگذشت،طاغوتیانوخوانین تحت حمایت عمال حكومت وقت نداى حق طلبـى پـدر را كه در برابر زورگـوئیهایشان بـه مقاومت بـر خاسته بـود، با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در مـسیر خمیـن به اراك وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شهیـد بـراى اجراى حكـم الهى قصاص به  .تهران (دار الحكـومه وقت) رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزیدند تا قاتل قصاص گردید
بدیـن ترتبیب امام خـمیـنى از اوان كـودكى با رنج یـتیـمىآشـنا و با مفهوم شهادت روبرو گردید. وى دوران كـودكـى و نـوجـوانى را تحت سرپرستىمادرمـومـنـهاش(بانـو هاجر) كه خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آیـه الـلـه خـوانسـارى ( صاحب زبـده التصانیف ) بودهاست. همچنیـننزدعمهمـكـرمهاش ( صاحبـه خانم ) كه بانـویى شجاع و حقجـو بـود سپرى كرد اما در سـن 15 سالگى از نعمت وجـود آن دو عزیز نیز محـروم گـردید.

هجرت به قـم، تحصیل دروس تكمیلى وتدریس علوم اسلامى

اندكـى پـس از هجرت آیه الله العظمـى حاج شیخ عبد الكریـم حایرى یزدى ـ رحـمه الله علیه ـ  ( نـوروز 1300 هـجـرىشمسـى،مـطابقبـارجبالمـرجب 1340 هجـرى قمـرى ) امام خمینى نیز رهـسپار حـوزه علمیهقـمگردیدوبهسرعتمراحلتحصیلاتتكمیلى علوم حـوزوى را نزد اسـاتید حـوزه قـم طـى كرد. كه مـى تـوان از فرا گرفتـن تـتـمـه مباحثكـتابمطـول ( درعلـممعانىوبیان ) نزدمرحومآقامیـرزامحمـد علـى ادیب تهرانـى و تكمیل دروس سطح نزد مرحـوم آیه الـله سیدمحمدتقـى خـوانسارى، و بیشتر نزد مرحـوم آیه الـله سیـد عـلى یثربىكاشانىودروسفـقـهو اصـول نزد زعیـم حـوزه قـم آیـه الـله العظمىحاجشیخعبدالكریـمحایرىیزدىـ رضـوان الـلـه علیهـم نام برد .
پـس از رحلت آیه الله العظمـى حـایـرى یزدى تلاش امـام خمینـى به همراه جمعى دیگر از مجتهدیـن حـوزه علمیه قـم به نـتیچـه رسیـد و آیه الله العظمـى(رض) به عنـوان زعیـم حـوزه عـلمیـه عازم قـــم گـردیـد. دراینزمان،امامخمینـىبهعـنـوان یـكـى از مـدرسیـن و مجتهدیـن صـاحب راءى در فـقـه و اصـول و فلسفه و عرفــان و اخلاق شناختهمىشد . حضرتامامطىسالهاىطولانىدرحوزهعلمیهقـمبه تدریـس چندیـن دوره فقه، اصـول، فلسفه و عرفان و اخـلاق اسـلامى در فیضیه، مسجـد اعظم، مسجـد محمـدیه،مـدرسهحـاجملاصـادق،مسجدسلماسى، و ... همت گماشت و در حـوزه علمیه نجف نیز قریب 14 سال درمسجـدشیخاعطـمانصــــارى (ره) معارفاهلبیتو فـقـه را در عالیترین سطـوح تدریـس نمود و در نجف بـود كه بـراى نخـستیـن بار .مبانـى نظرى حكـومت اسلامـى را در سلسله درسهاى ولایت فـقیه بازگـو نمود

While not more than 5 months after the birth of Ruhollah, or Khans Taghvtyan backed government agents seeking the right time to call your father who was standing in front of Zvrgvyyhayshan resistance, responded with bullets and the Arak Khomein to his martyred .Martyr's relatives to serve as divine retribution. Tehran (with Alhkvmh time) to leave and insisted on justice for the murder was retribution
The Imam Khomeini TrtbybYtymyashna childhood suffering and facing death with the concept. Children and adolescents under the supervision of his mother, his Mvmnh (Hagar's) knowledge and piety of his family and descendants of deceased Khansari verse Allah (the ones Altsanyf) respectively. Also Mokarrameh with his aunt (Mrs. Sahbh) Hqjv brave lady who had spent 15 years of age, but it's a blessing there were also excluded.

Migrated to Qom, Islamic science education courses completed Vtdrys

Shortly after Grand Ayatollah Haj Sheikh Abdul verse migration Rhmh against AlkarimHaeriYazdi (1300 Hijri New Year, according Almrjb Rajab 1340 AH) Imam Khomeini in Qom Seminary and quickly left the stage with the Seminaries of Postgraduate During the Qom seminary professors. Learn balance that can be extended book discussions (in rhetoric and speech) with the late AqaMirza Muhammad Ali Adeeb Tehran and complete the course with the late Ayatollah Mohammad TaqiKhansari verse, and verse by the late Ayatollah Seyed Ali Kashani and courses Yasrebi jurisprudence of the Grand Ayatollah Haj Sheikh AbdulkarimHaeriYazdifeoffee of Qom verse Allah Lyhm named Rizwan.
After the death of Ayatollah HaeriYazdi verse along with the collective efforts of Imam Khomeini from Qom Seminary mojtaheds and verse came to Grand Ayatollah Ntychh (Rz) as feoffee Qom seminary was headed. At this time, Imam Khomeini as one of the teachers and mojtahedsRa’y in jurisprudence and moral philosophy and mysticism, and was known. Imam in Qom Seminary to teach several courses during the long years of jurisprudence, principles, philosophy and mysticism and Islamic morality Fyzyh, the Grand Mosque, the Mosque of Mohammedia, Haj Mlasadq school, mosque Salmas, and ... Appointment and the efforts of nearly 14 years in the seminary in Najaf mosque, Sheikh Atm Ansari (RA) and jurisprudence at the highest levels of household education and taught in Najaf, which was the first time. Faqih recounted the theoretical foundations of Islamic rule in a series of lessons be.

Imam Khomeini in the trenches of struggle and rebellion

 

 

.


( 0 رای )

افزودن نظر


کد امنیتی
بازنشانی

Copyright  URMIA.IRIB.IR all rights resereved
این سایت متعلق به صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی می باشد. هرگونه برداشت مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد
 بازدیدکنندگان : 5493920