پیام چی چست

برنامه پیام چی چست ، به پیام های اطلاع رسانی از ادارات مختلف در استان در جهت آگاهی مردم می پردازد . هدف این برنامه مجموعه اطلاعاتی است که سبب پیشرفت نهادهای گوناگون و روش‌هایی می‌شود که برای گردآوری و انتقال دانش در نظر گرفته شده است می باشد . بشر از زمانهای دور در محاصره اطلاعات بوده است. هنگامی که می بینید و زمانی که می شنوید و آنگاه که صحبت می کنید، عمل تبادل اطلاعات را انجام می دهید.

بخش مهمی از آگاهی و معرفت، از طریق دریافت، پردازش، ضبط و انتقال اطلاعات درباره واقعیات تشکیل می شود. همچنانکه دانش پیشرفت می کند، این داده ها کامل تر می شود. در مورد اطلاعات تعاریف و تعابیر مختلفی شده است که بعضی از آنها عبارت اند از:

- اطلاعات، برداشت ما از واقعیتهای اطراف ماست و به همین اعتبار افراد با استفاده از اطلاعات در دسترس خود برای چگونگی حضور در آینده حیات سیستم تصمیم می گیرد.

- اطلاعات در پیوند با استفاده کنندگان آن دارای ماهیتی تفسیرپذیر است که حاوی ارزشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد.

- چیزی که منجر به کاهش عدم قطعیت گردد.

- اطلاعات عبارت است از آگاهی یافتن بر دنیای اطراف و فرآیندهایی که در آن صورت می پذیرد - دانش بر اساس اطلاعات و پیوند و ارتباط بین آنها شکل می گیرد.

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده و تهیه کننده : مریم شیری

تاریخ تولید: 1395