عشق مدرسه سی

بسیج سنگر سازندگی و مدرسه عشق است . برنامه عشق مدرسه سی از صدای مرکز آذربایجان غربی به مدت نیم ساعت تهیه و پخش می شود این برنامه به موضوعات بسیج و امنیت ، بسیج و بصیرت ، بسیج و سازندگی و بسیج از نگاه مقام معظم رهبری پرداخت می کند و نقش برجسته بسیج را تبیین و به جامعه معرفی می کند .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : عبدالی

گوینده : حاجی وندایی

تاریخ تولید: 1394