سالگرد ارتحال امام

بیانات رهبر معظم انقلاب - سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

 

موضوع : امام خمینی رهبری به معنای واقعی

موضوع : امام خمینی در بین ما باید زنده بماند


دانلود

موضوع : امام خمینی رهبری به معنای واقعی امام تحول بود


دانلود

موضوع : امام حس حقارت مردم را تبدیل به احساس عزت و اعتماد به نفس کرد


دانلود

موضوع : باید به جوانان اعتماد کنیم


دانلود

موضوع : امام خمینی دولتمردان آمریکا را تحقیر کرد


دانلود


دانلود