خاکریز

برنامه خاکریز باهدف شناساندن خاکریزهای نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی بعد از جنگ تحمیلی به بررسی عوامل مهمی که به استحکام این خاکریزها منجر می شود ، می پردازد . از جمله افرادی که در طول سالهای بعد جنگ از مرزهای ایران اسلامی دفاع می کنند و چه بسا به شهادت رسیده اند. پویای اقتصادی ایران عزیز با تولیدات ملّی و حمایت از این تولیدات و نمادهایی که در زمینه فرهنگی و علمی این مرزوبوم تلاش می کنند از اهداف این برنامه است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : زهرا محمدی

گزارشگر : مجتبی سعیدی

تاریخ تولید: 1395