توسعه ، اقدام و عمل

این برنامه به تبیین ظرفیت های استان ، ایده ها و راهکارهای مختلف را جهت توسعه هرچه بیشتر منطقه ، تحلیل و بررسی می کند . موضوع توسعه استان سالها ، بلکه دهه هاست که دغدغه مسئولان ، متولیان امر توسعه پایدار و نخبگان و آحاد مردم منطقه است . هرچند پس پایان جنگ تحمیلی و مرتفع شدن تهدیدهای امنیتی ، گامهایی در این رابطه در استان برداشته شده است ، امّا مطالعه آما و اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای قانونی درخصوص شاخص های توسعه استان ، چنین می نماید که این گامها با ظرفیت های فراوان جغرافیایی ، طبیعی ، تاریخی و ... در منطقه تناسب چندانی ندارد .

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

تهیه کننده : فرزین صالحی

کارگردان : صادق شریف زاد

تصویربرداران : ایرج حسینی ، علی بدرقه و امیر جعفرزاده

منشی صحنه : مرتضی جباری