اخبار داخلی مرکز

برگزاری جلسه مشترک هم اندیشی صدا وسیما با اعضای شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی واجتماعی دانشگاههای استان

برگزاری جلسه مشترک هم اندیشی صدا وسیما با اعضای شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی واجتماعی دانشگاههای استان


 

 

دراین جلسه که با حضورمدیرکل واعضای اتاق فکرمرکزوبا محوریت بررسی مسائل فرهنگی دانشگاههای استان برگزارشد.ضمن بررسی وآسیب شناسی مسائل فرهنگی جوانان ودانشجویان روشهای طرح هنرمندانه مسائل فرهنگی دانشگاهها دربرنامه های شبکه استانی مورد بررسی قرارگرفت.

درابتدای جلسه اعضای شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی واجتماعی دانشگاههای استان به طرح نقطه نظرات خود درمورد مسائل فرهنگی دانشگاهها پرداختند وضمن تاکید برنقش شبکه استانی درحل مسائل فرهنگی استان خواستارتوجه ویژه این شبکه به مسائل فرهنگی دانشگاههای استان شدند.

درادامه جلسه مهندس مجرد مدیرکل مرکزضمن اشاره به برخی نظرات طرح شده به تشریح سیاست های شبکه استانی درحوزه فرهنگ پرداخت وبرآمادگی این شبکه برای همکاری بیشتربا دانشگاه به خصوص درحوزه های فرهنگی واجتماعی تاکید کردند.


آدرس کوتاه :