برندگان مسابقه عکس انتخابات مجلس شورای اسلامی

زینب میر قاسم زاده

مهناز عالی

نسرین علی پور

اسماء تقی زاده

نعمت عالی 

اکبر محمد پور

علی ابراهیمی

طاها صدیقی

علی میرزایی

مهدی معصومی