برندگان برنامه کندیمیز

1. یاسین نیکزاد                                              11. حسن بهروزی خواه

2. سعید پاشایی                                              12. علی یزدانی

3. ویسی شنودکانه                                          13. سیف علی خضر لو

4. حسن حسنی                                               14. محمد بیکپور 

5. مالک بابازاده                                            15. فرهاد زینالی

6. مدینه کوچک                                            16. رسول آقا میرزا

7. غلامرضا شفیعی                                        17. بایرامعلی ارفعی

8. عصمت لطفی                                             18. علی نصیرزاده

9. سعید حقانی فر                                            19. سپندار طلعتی

10. یاشار یوسفیان                                          20. منیره مصطفوی