برندگان برنامه کندیمیز

اسامی برندگان برنامه کندیمیز:

1. فاطمه بهلولی زنجانی                              5. اسداله جبارزاده

2. علی مطلم خطایلو                                  6. رضاعلی رضای لکی

3. سینا ایزدخواه

4. حامد غنی زاده