برندگان برنامه نوروز گولی

1. لیلا مربی

2. محمدرضا وظیفه دوست

3. فردین بهرامی

4. محمد اکبرزاده