برندگان برنامه نوروز گولی

1. مهرداد کاظمی

2. حمیده مجیدی

3. فاطمه مالک