برندگان برنامه نوروز گولی

1. علیرضا محمدنژاد

2. نگین حبیبی

3. محمدرضا قلی نژاد