برندگان برنامه موج ورزش

1. ستایش علوی

2. هوشنگ علی پور

3. سحر زکیانی