برندگان برنامه موج ورزش

1. زهرا درخشان

2. الناز رضازاده

3. رضا پیرعبدل