برندگان برنامه موج ورزش

1. رحیم فرهنگ

2. سمیه اسدی

3. مهدی اسدی

4. سپیده نمازی