برندگان برنامه موج ورزش

1. صبا غنی دل

2. اسماعیل منصف پور

3. فاطمه سبحان وردی

4. فاطمه سبحان وردی