برندگان برنامه موج ورزش

1. فاطمه داداشی

2. میرحسین سید رحیمی

3.نصیبه سید رحیمی