برندگان برنامه موج ورزش

1. مهریاز هرمزی

2. فاطمه داداشی

3. رضا کاظمی