برندگان برنامه موج ورزش

1. علی علیاری

2. حمیده مظلم

3. محمد بیضایی