برندگان برنامه موج ورزش

1. رسول آقا میرزا

2. فاطمه آخوندزاده

 3. زهرا جودت