برندگان برنامه موج ورزش

1. صادق نوروزی

2. یوسف سالمی