برندگان برنامه موج ورزش

1. خدیجه مرادی

2. میریداله سید اکبری