برندگان برنامه موج ورزش

1. بایرام علی ارفعی                                   11. جواد علی نژاد

2. علی علیاری                                        12. نظیر حاتمی

3. حمیده مظلم                                         13. ورهام سالوسی

4. محمد بیضایی                                      14. رضا جعفری

5. سارا نادری                                        15. آرمان اسدی

6. ائلمان نوروزی                                    16. عادل قربان نژاد

7. صبا جعفری                                       17. مرضیه داداشی

8. مهریاز جعفری                                    18. ولی نقی لو

9. فاطمه داداشی                                     19. آذر رضایی

10. رضا کاظمی                                    20. معصومه کریم پور