برندگان برنامه موج ورزش

1. مهدی بابازاده                                               11. صادق نوروزی

2. مهران ثریا                                                  12. یوسف سالمی

3. خدیجه مرادپور                                            13. رسول آقامیرزا

4. میریدالله سیداکبری                                        14. فاطمه آخوندزاده

5.شهین زینال وکیل                                          15. زهرا جودت

6. زینب مرادی                                               16. رسول محمدی

7. مهدی آذرآبادگان                                          17. کوروش حسین زاده

8. امیر افتخاری                                              18. پیام جبارزاده

9. یحیی سلطانی                                              19. سعید بهرامی

10. رضا احمدی                                            20. کامران محمدنژاد