اخبار داخلی مرکز

برندگان برنامه موج جوانی

برندگان برنامه موج جوانی


 

1. احمدعلی غالب

2. الناز نصیری

3. علی مطلم

4. کریم احمدرضایی

5. قنبر سعیدزاده

6. عطا اسکندرپور

7. رقیه خوشدل

8. سفیق درویشی

9. علیرضا رزمجو

 

 

آدرس کوتاه :