برندگان برنامه مردم و مالیات

 

1. شیدا اکبری

2. یعقوب افشار

3. ارشد وکیل قره باغ

4. معصومه اکبری

5. مرضیه ربیعی

6. پری امانی

7. نازیلا حاتمی

8. وحید رفیعی

9. معصومه ابراهیمیان

 

 

آدرس کوتاه :