اخبار داخلی مرکز

برندگان برنامه مردم و مالیات

برندگان برنامه مردم و مالیات


 

1. نسرین برین

2. داود اسدلو

3. مومنه قاسم نژاد

4. فرشته احمدی

5. نیکزاد جعفرخانی

6. رقیه ساعی

 

 

آدرس کوتاه :