برندگان برنامه سیری در ورزش

1. فاطمه زینالی

2. زینب روشنی

3. آزیتا رضایی