برندگان برنامه سیری در ورزش

1. پریسا خلیل پور

2. محمد شعیبی

3. رضا بایرامی