برندگان برنامه سیری در ورزش

1. بهروز نجفی

2. زهرا سعیدی

3. مهدی قلیزاده