برندگان برنامه سیری در ورزش

1. حسین رضایی

2. زهرا فیوج

3. لیلا خلیلی