برندگان برنامه سیری در ورزش

1. حسن پورمرجان

2. نصیبه سیدرحیمی

3. فرامرز جلیلی