برندگان برنامه سیری در ورزش

1. معراج تنها

2. نرگس سلمانی

3. ناصر محمدحسینی