برندگان برنامه سیری در ورزش

1. وحید نمازی

2. معصومه همت زاده

3. محمدرضا احمدی