برندگان برنامه سیری در ورزش

1. واحد محمدنژاد

2. وحید خانپور

3. لیلا ابراهیم زاده