برندگان برنامه سیری در ورزش

1. ناهید شجاعی

2. ساناز تقوی