برندگان برنامه سیری در ورزش

1. محمد حسامی

2. المیرا حبی

3. قربان براتی