برندگان برنامه سیری در ورزش

1. صدیقه نادرعلی پور

2. سیدجواد مرادی

3. طاهره نژاد عباسی