برندگان برنامه سیری در ورزش

1. بهرام گالش

2. محد پولایی

3. یوسف آقازاده