برندگان برنامه سیری در ورزش

1. صابر نجاری

2. صابر بنی نژاد

3. مهدی حبدری