برندگان برنامه سیری در ورزش

1. مهدی بابازاده

2. محمد پولایی

3. ولی اله شرف لویی