برندگان برنامه سئوگی سارایی

1. بهروز دیهمی                                           11. عمار اصغری

2. فضه پرند                                                12. خلیل فرشکاران

3. میترا جمشیدی فر                                      13. احمد حبیبی

4. حبیب مناف زاده                                        14. صغری غفاری واحد

5. فاطمه داداشی                                           

6. راحله روستا

7. رقیه ریحان زاده

8. امیر بهرامی

9. یوسف آیرملود

10. نجیبه سلمانی