برندگان برنامه بیزجوانیق

1. مریم زمانی نژاد

2. اعظم بذری

3. توحید باغبان