برندگان برنامه بیزجوانیق

1.نگین درویشی

2. مجتبی شجاع

3. مختار غنی زاده