برندگان برنامه بیزجوانیق

1. شبنم آقازاده

2. رومان چناقلو

3. صابر رواقی