برندگان برنامه بیزجوانیق

1. احسان مهدیان

2. سحر سیفی قزل

3. روناک بایزیدی