برندگان برنامه بیزجوانیق

1. بهنوش زارع

2. سیروان عزیزی

3.حکیمه پروی زاد