برندگان برنامه بیزجوانیق

1. فاطمه میرزاپورشاهی

2. عادل عباسی

3. فرزانه خبازی مقدم