برندگان برنامه بیزجوانیق

1. بهنام حسن زاده

2. ائلمان هادی زاده افکند

3. سپیده نریمانی